Oznámenie k súčasnej situácii fungovania

 

Inštitútu pre verejnú správu (IVS):

 

 

Vzdelávacie aktivity sú realizované ONLINE formou aj prezenčne, priamo na Inštitúte

 

alebo na Okresných úradoch,

 

Na aktuálne odborné semináre a kurzy zasiela oddelenie vzdelávania

 

v predstihu Pozvánku, ktorá obsahuje Návratku, 

 

na základe ktorej sa môžete prihlásiť na dané školenie.

 

 

Činnosť strediska Inštitút pre verejnú správu je zameraná na:

  • realizáciu odbornej prípravy štátnych zamestnancov vymenovaných do štátnej služby
  • kvalifikačné kurzy
  • odborné semináre resp. výklad aktuálnych právnych predpisov pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy
  • poradenskú, metodickú a informačnú činnosť v oblasti vzdelávania vo verejnej správe

Stredisko Inštitút pre verejnú správu poskytuje svoje služby aj neštátnym organizáciám a súkromným spoločnostiam - vyžiadajte si našu ponuku.
 

Stredisko Inštitút pre verejnú správu poskytuje pre účastníkov vzdelávacích podujatí komplexné služby s celodenným stravovaním. Zabezpečuje tiež vzdelávacie aktivity na objednávku, vrátane komplexných služieb. Podrobnejšie informácie o činnosti a o poskytovaných službách sa dozviete na podstránke Vzdelávanie a Služby.

OZNÁMENIE

    Dňom 1. januára 2013 prestáva byť Inštitút samostatným právnym subjektom a včleňuje sa ako stredisko pod príspevkovú organizáciu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany - www.cuz.sk

IČO: 42137004
DIČ: 2022739697
IČ DPH: SK2022739697

Korešpondenčná adresa: Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava