Vzdelávanie

Základným poslaním strediska Inštitútu pre verejnú správu (ďalej len stredisko) je odborná prí­prava zamestnancov miestnej štátnej správy, zamestnancov zriaďovateľa a podieľanie sa na odbornej príprave ďalších zamestnancov verejnej správy a volených predstaviteľov územnej samosprávy.

Súčasťou vzdelávacích aktivít strediska je nielen realizácia vzdelávacích aktivít, ale aj príprava vzdelávacích projektov (domácich aj zahraničných, resp. medzinárod­ných), ich akreditovanie, vydávanie učebných textov a metodických príručiek, budova­nie lektorskej základne atď.

Stredisko poskytuje aj ďalšie služby spojené s poskytovaním vzdelávania, predovšetkým služby spojené s ubytovávaním a stravovaním účastníkov vzdelávacích aktivít, prenájmom priestorov pre vzdelávanie zamestnancov verejnej správy inými inštitúciami (pre lepšie využívanie voľných kapacít) a pod.

Každoročne sa konkrétne ciele inštitútu rozpracúvajú do plánu hlavných úloh, ktorý je zameraný spravidla na:

·  zabezpečenie vzdelávania zamestnancov zriaďovateľa a miestnej štátnej správy na základe kontraktu s MV SR;

·  zabezpečenie vzdelávania zamestnancov ústrednej štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy na základe dvojstranných zmlúv, resp. objednávok;

·  vypracovanie konkrétne stanovených časových a obsahových harmonogramov akreditovaných vzdelávacích aktivít pre konkrétnych zadávateľov, odborných seminárov pre miestnu štátnu správu a samosprávu a i.;

·  uchádzanie sa o projekty financované zo zahraničných grantových schém;

·  konkrétnu realizáciu vzdelávacích aktivít.

Vzdelávacia činnosť inštitútu sa realizuje v sídle inštitútu v Bratislave.

V sídle strediska vzdelávaciu činnosť zabezpečuje oddelenie vzdelávania, ktoré pokrýva vzdelávacie potreby zamestnancov ústrednej štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy všetkých krajov. 

Kontakty:

 

Mgr. Slávka Balážiková
vedúca manažérka vzdelávania
priama linka: 02/60102304
mobil: +421 907 890 352
e-mail : slavka.balazikova@minv.sk

Mgr. Veronika Dokupilová
organizačná pracovníčka
priama linka: 02/60102303
e-mail : veronika.dokupilova@minv.sk

Ing. Michaela Konečná
manažérka vzdelávania
priama linka: 02/60102306
e-mail : michaela.konecna@minv.sk

Dáša Karšayová
organizačná pracovníčka
priama linka: 02/60102305
e-mail : dasa.karsayova@minv.sk